വീട് ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സമാധാനം എന്നിവയാൽ നിറയും, ഈ മൂന്ന് ചെടികൾ വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ.

വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരു വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ റൂമുകളും ഇതിന്റെ ഓരോ ചുമരുകളും ഓരോ ഭാഗവും വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ആണ് പണിയുന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമാധാനവും എന്നും നിലനിൽക്കും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വീട്ടിലെ സമാധാനകുറവും, പ്രശ്നങ്ങളും, സാമ്പത്തിക ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തുവിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് വീടിന് ചുറ്റുമായി വളർത്തുന്ന ചില ചെടികൾ. ഇത് വീടിന്റെ ചില ഭാഗത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷം ചെയ്യുന്നവയുമുണ്ട്.

ചില ഭാഗത്ത് വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണകരമായവയും ഉണ്ട്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് വളർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും എല്ലാം എന്നും നിലനിൽക്കുകയും, 100 ഇരട്ടി ആവുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ വാർത്തേണ്ട ചില ചെടികളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.ഒരു വീടിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് മൂലയാണ് കന്നിമൂലയായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കന്നി മൂലയിൽ ഒരു തുളസിച്ചെടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

   

എന്നാൽ ഈ തുളസി ചെടി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തനിയെ വളർന്നുവരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളർത്താവുന്ന മറ്റൊന്നാണ് കറുകപ്പുല്ല്. ഈശ്വരനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കറുകപ്പുല്ല് വീട്ടിൽ വളരുന്നത് വളരെയധികം ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാണ്. അതുപോലെതന്നെ വളർത്താവുന്ന മറ്റൊരു ചെടിയാണ് മുക്കുറ്റി. മുക്കുറ്റിയും താനെ വളർന്നുവരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരം. മുക്കുറ്റി തനിയെ വളർന്ന് ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും വളരുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *