കൊടുക്കുന്നവർക്ക് നാശവും വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന ചെടികൾ

നമസ്കാരം ഒരു വീട് ആകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവയിൽ ചിലത് ചില ദിശയിൽ നടുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പലർക്കും പല സഹായങ്ങളും നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ വിഷ്ണുപുരാണപ്രകാരം ചില വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ നൽകുന്നത് വീട്ടിലെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നു പറയുന്നു അതേപോലെ ചില വസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും കടമായോ മറ്റോ വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ കഷ്ടതകൾ നാം അവരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായോ അല്ലാതെയോ പലതരം ചെടികളും ആകുന്നു അതിൽ ഹിന്ദു ഗ്രഹത്തിൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തുളസി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റു ചെടിയായി നട്ടുവളർത്തുവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നൽകുവാൻ പാടില്ലാത്ത നാല് ചെടികൾ ഏതെല്ലാമാണ്.

എന്നും അവ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വിഷ്ണു പുരാണപ്രകാരം നെല്ലിമരം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് വിഷ്ണുലോകം ആകെ ജലത്തിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ വീണ ആ കണ്ണുനിരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ദിവ്യ മരമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനാൽ നെല്ലിമരം ഒരു ദേവിക മരമാണ് പരമശിവന്റെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ രുദ്രാക്ഷമതത്തിന് സമാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏകാദശിയും നെല്ലിമരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ദൈവികമായ ഒരു വൃക്ഷത്തെ ദാനമായോ മറ്റോ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *