ജനനം മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ഭാഗവത പ്രകാരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻറെ പൂർണ്ണ അവതാരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പോലെ പലയിടത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചക്രധാരിയായി കാണപ്പെടുന്നു ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഹരിവംശം വിഷ്ണുപുരാണം എന്നീ പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം വർണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പോലെ സർവ്വവ്യാധി സർവ്വ ദേവദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ കളിക്കൂട്ടുകാരനായി അതിനുശേഷം ആരാധ്യ പുരുഷനായി തന്റെ മകനായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ പല രീതിയിലും ഭക്തസ്നേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവന് നൽകുന്നു ഇതിനാൽ പലരും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻറെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലപ്പേരായി ഇടുന്നു ആയതിനാൽ ഭഗവാനെ പല രൂപത്തിൽ നിരവധി പേർ ആരാധിക്കുന്നു തൻറെ ഭക്തർ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഏതു രൂപത്തിലും അവരുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു.

എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങൾ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻറെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം മിഥുനം ലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവരും മകീരം അവസാന പകുതിയിൽ തിരുവാതിര പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൽ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൽപ്പെടുന്നവർ മറ്റുള്ള ദേവതയെ ഇഷ്ട ദേവതയായി സങ്കൽപ്പിച്ച് നിത്യവും പൂജയും ആരാധനയും നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാകുന്നു ഇവർ പൊതുവേ വളരെ നർമ്മബോധമുള്ളവരാണ് അതിനാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നർമ്മത്താൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരും ആണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *