ശരീരത്തിൽ കറുപ്പ് ചരട് ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അണിയുന്നതാണ് ചിലത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നാം ധരിക്കുമ്പോൾ ചിലത് ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാം അണിയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് താലിമാല നെറുകയിൽ അറിയുന്ന സിന്ദൂരം എന്നിവ അത്തരത്തിൽ ചില വസ്തുക്കളാണ് ഇതേപോലെ കറുത്ത ചരട് ശരീരത്തിൽ ചിലർ അണിയുന്നതാകുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യം അറിയാഞ്ഞിട്ടകം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കിയശേഷം മാത്രമേ ആ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കാവൂ അല്ലാത്തപക്ഷം പലവിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം ആകുന്നതാണ് ആചാരങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായി അറിഞ്ഞശേഷം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

അവിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് ബാധകം ആകുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചില നക്ഷത്രക്കാർ കാലിൽ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുന്നത് ദോഷമായി കരുതപ്പെടുന്നതാണ് കാലിൽ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൽ കറുത്ത ചരട് ധരിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നും ഇവർ ഇതിനുപകരം എന്ത് ധരിക്കണമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം മേടം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം എന്നെ നക്ഷത്രക്കാർ ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ രാജാധിപൻ ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വ ചുവന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഗ്രഹം തന്നെയാണ് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *