ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന രണ്ട് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കും

സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം അനേകം ദേവതകളെ നാം ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പരമശിവൻ അഭിഷേകപ്രിയൻ ആകുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അലങ്കാരപ്രിയനായി മാറുന്നു. ഓരോ ദേവതയ്ക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതും ദേവി പ്രീതി വരുത്തുന്നതിലൂടെ അനേകം ശുഭഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ആണ് ജഗജനനി എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും അതേപോലെ ഈ ജഗത്തിലെ ചരാചരങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ്.

ദേവി മാതൃവാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന ദേവിക്ക് അനേകം ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദേവിയുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു രൂപമാണ് വരാഹിദേവി ആരാണ് എന്നും ദേവിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു നാമത്തെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. സപ്ത മാതൃകയിൽ ദേവി ഭക്തർക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ് സപ്ത മാതൃക ശ്രീ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുമ്പാ ക്ഷേത്രത്തിൽ സപ്ത മാതൃകാ പ്രതിഷ്ഠ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ദേവി പാവങ്ങളാണ് ശബ്ദമധുരി അതിലൊരു മാതൃകയാണ്. ഐതിഹ്യം ഈ സപ്ത മാതൃകകൾ ദുർഗ്ഗാദേവി.

അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാനായി തന്നിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും രക്ത ബീജ അസുരന്മാരുമായുള്ള യുദ്ധസമയം ഈ മാതൃകകൾ പോരാടി എന്നുമാണ് ഈ സമയം ഒരു പോത്തിന്റെ പുറത്തേറി യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട്. അവസാനം ദേവിയെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള തൊണ്ട യുദ്ധത്തിനായി പോരിനായി വിളിച്ചു ഈ സമയം ദേവി ശബ്ദം മാതൃകകളെ തന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുകയും ശേഷം യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നുമാണ് വിശ്വാസം. തന്റെ ഭക്തർ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദേവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *