ദൈവം ദുഷ്ടന്മാരെ വളർത്തുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ

നമുക്ക് ചുറ്റും വിവിധതരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചിലർ സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും പാതയിലൂടെ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരും എന്നാൽ ചില ദുഷ്ട ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരും ചെയ്യുന്നവരും ആകുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് ഇപ്രകാരം ആകുന്നു. ഇപ്പോഴും കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും വലയുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ യഥേഷ്ടം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായും കാണുന്നു ഇത് അനീതിയായി പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഇത് ശരിക്കും സത്യമാണോ ഇപ്രകാരം അനീതി ദൈവം നല്ല വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുമോ എന്തുകൊണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരെ പനപോലെ വളർത്തുകയും അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നൽകുന്നതാണ് ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി ആകണം.

എന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തി നേടുന്ന ഇത്തരം ഉത്തരങ്ങൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും അല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ സമസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഭഗവാനോട് ഇതേ ചോദ്യവുമായി എത്തിച്ചേർന്നു ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *