ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് പല രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അടുത്തറിയുവാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായും നമ്മെ നേർവയിലൂടെ നടത്തുന്ന ഗുരുവായൂർ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുരുവായൂർ വിഗ്രഹം മഹാവിഷ്ണുവിഗ്രഹമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഭക്തർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ശ്രീകൃഷ്ണനായി കാണുന്നു. അതിനാലാണ് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം എന്ന് പേര് വന്നതുപോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഥവാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം.

ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഈ പറയുന്ന 8 ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതിലെ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ തുടക്കം മാത്രമായിരിക്കും. ഈ 8 ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കാം നാം ഭഗവാനെയല്ല മറിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എട്ട് ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുക ജീവിതത്തിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ ഒരു പുതുമയുള്ളവയല്ല എന്നാൽ എത്ര കഠിനമായി ശ്രമിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പരാജയം മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നതിൻറെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ് അതിനാൽ എത്ര പരാജയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും നാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് നീങ്ങണം. ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ നാം നേരിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തുടർച്ചയായി പരാജയങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നാൽ ഇതും ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്.എല്ലാം അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെ എല്ലാം പരാജയങ്ങൾ ആവുകയും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ അവസാനിച്ചു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ഇങ്ങനെ അസാധാരണമായ പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുകയും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *