മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ അന്നുമുതൽ കുടുംബത്തിന് നാശം ആകുന്നു

നമസ്ക്കാരം ചില വസ്തുക്കൾ പരമ്പരാഗതമായി ആരും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുന്നത് അല്ല ഇവ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് നിശുദ്ധമാകുന്നു ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു അതും കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ കൈകളാൽ അവ നൽകുന്നതും ദോഷകരമാണ് ചില വസ്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്നതിലൂടെ ആ ബന്ധം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുവാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്ക് അബദ്ധത്തിൽ പോലും നൽകുവാൻ പാടില്ലാത്ത ചെടികളെക്കുറിച്ച് മുൻപേ വിശദമായ വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾ നാം നമ്മുടെ കൈകളാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അവമെടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദോഷഹരമാകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

ഉപ്പ് കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ ഉപ്പ് ഒരിക്കലും കൈകളിൽ നൽകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൈകളിൽ വാങ്ങുക ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉപ്പ് കൈകളിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ നിർവ നാം ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നാം ചെയ്യരുത് ഉപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവ തറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മേശയുടെ പുറത്തുവച്ച് ശേഷം മാത്രം എടുക്കേണ്ടത് ആകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യം വന്നു ചേരാതെ നാം രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രധാന വസ്തുവാണ് ഉപ്പ് അതേപോലെ ഉപ്പ് ഒരിക്കലും വീടുകളിൽ കുറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *