ഉയർച്ചയുടെ മുന്നോടിയായി ദൈവം പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്ക്കാരം ജീവിതം സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞത് ആകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നാം ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ സന്തോഷിക്കാതെയും വിഷമിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൻറെ ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന വോ ആ സമയം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ആയി മാറുന്നു ജീവിതത്തിൽ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ദേവതാ നാമങ്ങൾ തന്നെ ഉച്ചരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു നാം എന്തെല്ലാം ഈശ്വരനു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒഴിയണമെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ.

ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എപ്പോഴും ഒഴിയുന്നത് അല്ല ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായാലേ നാം എണീക്കാൻ പഠിക്കൂ പിന്നീടൊരിക്കലും അ തെറ്റ് വരുത്താതെ ഇരിക്കുവാൻ നാം തിരിച്ചറിയണം ദേവതകളോട് നാം അടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നാം നേരിടുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ നാം അതിജീവിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും.

അടുത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് തൻറെ കുടുംബവുമായി ആകുന്നു മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ പങ്കാളി മക്കൾ എന്നിവർ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവർ നമ്മുടെ ശക്തിയും ബലവും ആകുന്നു എന്നാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൗർബല്യമാണ് ദേവതകൾ നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിനാൽ നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ മറികടക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കുടുംബത്തേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തിയും ദൗർബല്യവും മിക്കവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല കുടുംബത്തിൽ ചറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മെ മാനസികമായി തളർത്തുന്നു കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

One thought on “ഉയർച്ചയുടെ മുന്നോടിയായി ദൈവം പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *