ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും

നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥനാ എന്നത് ജീവിതത്തിൻറെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇത് മിക്കവരും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ അഥവാ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് സത്യം നല്ല കാലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാകുന്നു കാരണം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം നിത്യം നല്ല കാലം എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല മോശം കാലവും ജീവിതത്തിൻറെ ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ നല്ലകാലം ഭഗവാനോട് നല്ല കാലം തന്നതിന് നന്ദി പറയേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ജീവിതത്തിൻറെ ഒരുഭാഗം തന്നെയാക്കിയ പ്രാർത്ഥനാ മാറ്റുക ജീവിതത്തിൽ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉയരുവാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് കണ്ണിൽ തട്ടേണ്ടത് പിരുകത്തിൽ തട്ടി പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ തന്നെയാകുന്നു.

ജീവിതത്തിലെ പ്രകാരം ഈശ്വരനോട് അഥവാ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരിയിൽ ആദ്യത്തെ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരണ് അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം പല അവസരങ്ങളിൽ നടക്കണമെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവരെ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഇവർ ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഭഗവാനിൽ നിന്നും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരാണ് അവർ കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *