ദമ്പതികൾ ഈ ദിശയിൽ കിടന്നാൽ മക്കളുടെ ഉയർച്ച വായുവേഗത്തിൽ

നമസ്കാരം ഒരു വീടിൻറെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ പ്രധാനവാതിൽ സ്വീകരണമുറിയും പൂജാമുറി അടുക്കള പ്രധാന കുളിമുറി എന്നിവയാകുന്നു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ നാം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിനാൽ ആകുന്നു ഇപ്രകാരം ഗ്രഹനാഥനും ഗ്രഹനാദിക്കും വീടുകളിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതേപോലെ എത്ര മുറികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന കിടപ്പുമുറിക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് പ്രധാന കിടപ്പ് മുറി ശരിയായ ദിശയിലല്ല എങ്കിൽ വാസ്തുപരമായി അനേകം ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നതാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ്.

അവിടെയും എപ്രകാരം വീട് വയ്ക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇത് ദിശ കേരളീയ ഭൂപ്രകൃതി ബന്ധപ്പെട്ട വാസ്തുവിൽ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യാസം വന്നുചേരുന്നതാണ് ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച സ്ഥലമാണ് ഭൂപ്രകേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വാസ്തു പ്രകാരം പ്രധാന കിടപ്പുമുറി എവിടെ ആകണം എന്നും ഈ മുറിയിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം കന്നിമൂലയിൽ വാസ്തു പ്രകാരം ഓരോ ഭൂമിക്കും വാസ്തുപുരുഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ വാസ്തുപുരുഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ്.

സങ്കല്പം വസ്തു പുരുഷൻറെ സിരസ് വടക്ക്-കിഴക്ക് അഥവാ ഈശാന കോണമായി വരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ കാൽ ഭാഗമാണ് കന്നിമൂലയിൽ വരുന്നത് കന്നിമൂലയിൽ അതിനാൽ മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാന കിടപ്പുമുറി വരുന്നതാണ് ഉത്തമം കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *