വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ ശരീരം മുൻപേ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.

കാൻസർ എന്ന രോഗം എന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും നടക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റേ ചികിത്സാരീതികളും, ചികിത്സ കേന്ദ്രങ്ങളും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവത്തെ വേണമെങ്കിലും ക്യാൻസർ ബാധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിന് അകത്തും ശരീരത്തിന് പുറത്തും കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് വഷളാകുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ. വൻകുടലിലെ ക്യാൻസർ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരേപോലെ വരാവുന്ന ഒന്നാണ്. ദഹന പ്രക്രിയയുമായി ഇതിന് വളരെയധികം ബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നത് കൂടുതൽ ദുർഘടമായി തീരാറുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ വന്ന വ്യക്തികൾക്ക്. നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയും, നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങളും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയുമാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ വരുത്തി ചേർക്കുന്നതിന് ഇടയായി തീരുന്നത്.

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതരീതി ആദ്യകാലങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം മാറിയിരിക്കുന്നു. സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും, നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥകളും ഇന്ന് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. വൻകുടലിൽ ക്യാൻസർ വന്നാൽ അത് മുന്നേകൂട്ടി അറിയുന്നതിന് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിനുവേണ്ട ചികിത്സകളും ചെയ്യാം. മലത്തിലൂടെ രക്തം, അല്ലെങ്കിൽ മലം കട്ടിയായി വയറിളകിയോ മാറി മാറി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ മലം കറുത്ത നിറത്തിൽ പോവുക എന്നിവയെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻതന്നെ ഒരു ക്യാൻസറിന്റേതായ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ക്യാൻസർ ആണെന്ന് നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *