ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ കന്നിമൂലയിൽ വച്ചാൽ ഏത് തീരാ കടം തീരും സമ്പത്ത് വരും

നമസ്കാരം വാസ്തുപ്രകാരം 8 ദിക്കുകൾക്കു ഉണ്ടാകുന്നു വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് എന്നിവയാണ് ഓരോ ദിക്കുകൾക്കും അതിൻറെ പ്രാധാന്യം വാസ്തുവിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും നാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കേണ്ട ദിക്കാണ് കന്നിമൂല പൊതുവേ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ കന്നിമൂല ഉയർന്നു ഈശാന മൂല അഥവാ വടക്കുകിഴക്കു താഴ്ന്ന കിടക്കുന്നതും ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഇപ്രകാരം വരുന്ന ഭൂമിയിൽ സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം മുകളിൽ എഴുതി കളുടെയും അധിപൻ ദേവന്മാർ ആകുമ്പോൾ കന്നിമൂലയുടെ അധിപൻ അസുരൻ ആണ് ഇതിനാൽ ഈ ദിശയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയാണ് കൈവരുന്നതാണ് ഈ ദിശ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ വീടുകൾക്ക് നാൾക്കുനാൾ ഉയർച കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ ദിശയിൽ.

ചില വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായി പറയുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ പാടില്ല കന്നിമൂല ഒരിക്കലും വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കരുത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വളരെ ദോഷകരമാണ് ഇവിടെ മലിന ജലം ഒഴിവക്കുവാനും പാടുള്ളതല്ല ഭൂമിയുടെ പ്രതീക്ഷണ രീതി അനുസരിച്ച് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ വടക്കുകിഴക്കെ മുറിയിലേക്കാണ് ഊർജ്ജ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ കന്നിമൂലയിൽ ശൗചാലയം ഓ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് ദോഷകരമാണ് കൂടുതലറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *