ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതം ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇവർക്ക് നടക്കും

നമസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യായുസ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആയിരുന്നാലും ശനിദോഷം ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും തിരിച്ചടിയാകുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുഷ്കർമ്മം ഫലങ്ങൾ നാം ഈ സമയം അനുഭവിക്കുന്ന അതിനാലാണ് ഈ സമയം ഇത്തരത്തിൽ ഏറെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മനപ്രയാസം കടബാധ്യത അനാരോഗ്യം ദുരിതം ജീവഹാനി അപകടം എന്നിവയെല്ലാം ശനിദോഷ സമയത്തെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നല്ല കർമ്മഫലങ്ങൾ കൂടുതലായി ചെയ്തവർക്ക് ശനിദോഷം കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്തവനെ ഇത് കൂടുതലായി തന്നെ ബാധിക്കുന്നതും ശനി അനുകൂലമല്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നതിനേ കണ്ടകശനി അഷ്ടമശ്ശനി എന്നെല്ലാം പറയുന്നു.

2023 ജനുവരി 17ന് മകരമാസം മൂന്നാം തീയതി ശനിശ്വരൻ മകരം രാശിയിൽ നിന്നും കുംഭം രാശിയിലേക്ക് രാശി മാറി അതിനാൽതന്നെ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ശനി ദോഷം ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടകശനി ഈ വർഷത്തെ ശനി മാറ്റത്താൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കണ്ടകശ്ശനി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇടവക്കുർ ആയ കാർത്തിക അവസാന മുക്കാൽഭാഗം രോഹിണി മകീര്യം ആദ്യപകുതി മായ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇനി കണ്ടകശനിയുടെ കാലമാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയം തന്നെയാണ് വന്നു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *