സാധ്യമാകും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ചെയ്യൂ ഏതാഗ്രഹവും

ആത്മാവ് അവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതൊക്കെ വളരെയധികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ മതപരമായ വിശ്വാസപ്രകാരം ആ മൃതദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തി വെള്ള പുതപ്പിച്ച് നാളികേരം തിരി കെട്ടി കത്തിച്ച് ചന്ദനത്തിരിയും കത്തിച്ചു അതിനു ശേഷം മരണപ്പെട്ട ആളെ മറ്റുള്ളവർ വന്ന് ദർശനം നടത്തി അതിനുശേഷം അവരെ മതാചാര ചടങ്ങ് പ്രകാരം ദഹിപിക്കുകയോ കുഴിച്ചുമൂടുക ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആത്മാവ് വേർപെട്ട ശരീരത്തിന് മൃതശരീരം എന്നു പറയുന്നു.

ആ ശരീരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്തി മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടത്തി മറവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം 16 ദിവസം സാധാരണ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും പെട്ട ജാതിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ പെട്ട ആളുകളും 16 ദിവസം പുല ആചരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മ വേർപ്പെട്ട് അതൊരു പ്രേത അവസ്ഥയിൽ ആയി മാറി 16 ദിവസം അതിനു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ആണ് വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെട്ട ആത്മാവ് അതിൻറെ സാന്നിധ്യം പലരും കണ്ടു എന്ന് പറയാറുണ്ട്.

After liking this page for all astrological matters, record your comments in the command box below. Share videos on this page to see a new kind of video. So let’s get into the video the video is below.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts so that you too can impart this knowledge to others. Don’t forget to record the comments you feel down in advance. Then watch the video and record the instructions in your comments. We will always share new astrological knowledge.