ബുദ്ധിശക്തിയിൽ ഇവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല

സംസ്കാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ബുധൻ വ്യാഴം ആദിത്യ എന്നിവ ഉത്തമ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധി കഴിവ് എന്നിവ വന്ന് ചേരുന്നതാകുന്ന് ഈ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ശുഭ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഉത്തമമാകുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ബുധൻ ബുദ്ധിക്കും വ്യാഴം ഭാഗ്യം നൽകുകയും ആദിത്യൻ തൊഴിൽപരമായി ഉയർച്ച നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജാതകത്തിൽ ഇവ അനുകൂലമായി വന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിയിലും കഴിവിലും ശോഭിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ചിലർ ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുന്ന നക്ഷത്രക്കാര് ഗുണവും ഏവർക്കും സാധിക്കില്ല എങ്കിലും 75% പേർക്കും പൊതുഫലം താൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ആകുന്ന് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതപദവികൾ ഇവർക്ക് നേടുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് കുലദേവത പ്രീതി എന്നിവ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ നിർണായകം.

ആകുന്നു കാർത്തിക ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ വൃത്തിയായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നവർ ആണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർ എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ മന്ദഗതി യും ഇവരെ പിന്തുടരുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ പല ക്ലേശങ്ങളും ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതും ആകുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധാരാളമായി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അല്ല എന്നാൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് അത് തുടങ്ങുവാനുള്ള മടി പലപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ പല കഴിവുകളും ഇവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ഭംഗിയായി ഇവർ പൂർത്തീകരിച്ചത് വരുന്നതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് പണം ഇടപാട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് ഉള്ളതാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *