ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ ആണോ സ്വയം തിരിച്ചറിയാം.

ഇന്ന് ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ബ്രെഡ്സ് കാൻസർ രോഗികൾ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. പുരുഷന്മാരിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശതമാനം കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ തന്നെയാണ്. ബസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുഴകളും തടിപ്പുകൾ ആയാണ് ഇത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ശരീരത്തിൽ വന്ന് ആധ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ വഴിയൊരു മുക്തി ലഭ്യമാണ്. ക്യാൻസർ ഇന്ന് ലോകത്തെ ആളുകൾ എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയത്തോടെ കൂടി കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. കാരണം അതിന്റെ തീവ്രത വളരെ വലുതാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് വിലയിരുത്തി ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയോ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗം വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ മൂർച്ഛിക്കാതെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നു. കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളായ ചെറിയ തടിപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.ഇതിനെ മാമോഗ്രാം എന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇത് കണ്ടു പിടിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തതിനുശേഷം ആവശ്യമായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ഹിമ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ ഒന്നുമല്ല. ചെറിയ സൈഡ് എഫക്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗം പൂർണമായും എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു. രോഗം മാറിയാലും മാസാമാസം ചെക്കപ്പുകളും അതിനുശേഷം അതിന്റെ ധൈർഗ്യം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയും ചെയ്യാം. ജീവിതശൈലികളിലും ഭക്ഷണ രീതികളും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുചേരാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത്..