ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും കാരണങ്ങളും അവയ്ക്ക് പ്രതിവിധിയും.

ഇന്ന് ചെവി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ചെവി കേൾവി കുറവ്. ചെവി മൂളൽ. തലചുറ്റൽ എന്നിവയൊക്കെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്രയും രോഗത്തിന് ഒരു നല്ല പങ്കും വഹിക്കുന്നത് പ്രമേഹ രോഗികളാണ്. പലർക്കും പ്രമേഹത്തിന് ഒപ്പം പ്രഷറും, കൊളസ്ട്രോളും, മറ്റു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും തലചുറ്റലും, ചെവി മൂളലും, ചെവിക്ക് കേൾവി കുറവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ചെവിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചെവിയുടെ കേൾവിക്കുറവും, അത് സംബന്ധമായ മറ്റു രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ തടയാനും സാധിക്കൂ. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരിക്കൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി വരാതെ തടയാൻ സാധിക്കൂ.

ചെവി സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യൽലിസ്റ്റ്നെ ആണ് സാധാരണ കാണിക്കാറ്. ചെവിക്ക് പ്രശ്നമെന്നാൽ പൊതുവേ കേൾവി കുറവ് വന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. വേണ്ടി ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ അതിന്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഉള്ള പ്രായമായവർ ടിവി ഉറക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കേൾവിക്കുറവു കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പ്രമേഹ മൂലം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെവിയാകാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയാകാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

കളിയാക്കാറുണ്ട് കേൾവി കുറുണ്ടെങ്കിലും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ കേൾക്കും എന്ന്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്തിട്ടേ ഓരോ ഭാഗത്തും വരുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ്. മൈഗ്രേൻ പോലുള്ള തലവേദനകൾ വരുമ്പോൾ ചെലവഴിയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ കുറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചെവിയിൽ മൂളൽ വരുന്നതുപോലെ തോന്നാം. മറ്റു ചിലർക്ക് അത് ആയിരിക്കാം, ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെറും തോന്നൽ. മുഴുവനായി കേൾക്കാൻ വീഡിയോ കാണുക.