ഒരു സ്പൂൺ രാവിലെ ഇത് കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളും നോർമലാകും

ഭക്ഷണം തന്നെ അമൃത് ആകുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ഔഷധം ആകുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഷ് ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിഷനെ പറ്റിയാണ്. ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകാഹാരം എന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം തന്നെ മരുന്നാകുന്ന ഈ മരുന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ആരോഗ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം എന്ന് നോക്കാം.

എന്തിനാണ് ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി നൃട്രീഷനെ പറ്റി അതുപോലുമരുന്ന് ഇല്ലാതെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അധിക്ഷയിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ മോഡൽ മെഡിസിൻ മരുന്നുകളിൽ 70 80% വും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. വൃഷ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ വരെ കുതിരയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന തുണ്ട് പശുക്കളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതു കൊണ്ട്. അതുപോലെ മലേറിയക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ സാധാ വെള്ളം എച്ച് ടു ഓ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രാസപദാർത്ഥമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭക്ഷണം തന്നെ മരുന്നാകുന്ന മരുന്നു തന്നെ അമൃത് ആകുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം. പലപ്പോഴും എണ്ണയിൽ വറുത്ത സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഏത് എണ്ണയാണ് പാചകത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്.

പാചകത്തിനായി ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ പ്യുവർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.