വ്യാഴ മാറ്റത്തിൽ ഉത്രാടം തിരുവോണം അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരുടെ സമ്പൂർണ ഫലപ്രവചനം

വ്യാഴമാറ്റം ജൂൺ 30 ന് സംഭവിക്കുകയാണ്. മകരം രാശിയിൽ നിന്ന് ധനു രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴത്തിന് വക്രഗതിയിലുളള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനു മുന്നേ മാർച്ച് 30ന് ധനുരാശിയിൽനിന്നും അഭിരാജത്തിലൂടെ വ്യാഴത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അത് മകരം രാശിയിലേക്ക് നീച രാശിയിലേക്ക് വ്യാഴത്തിനു സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ ലോകത്തെമ്പാടും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉം ദുരിതങ്ങളും മഹാമാരിയും രോഗ വ്യാപനവും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. വ്യാഴത്തിന് മോശമായ നീചരാശി ലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മകര രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശനം വളരെ മോശമായ ഫലങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വ്യാഴത്തിന് വക്ര ഗതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം ധനു രാശിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. വ്യാഴം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു രാശിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നു. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തിന് സ്ഥിതി ഒരു രാശിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രാശിയിലേക്ക് മാറാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ അതിസാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വർഷത്തിൽ അത് കൂടുതലായി സംഭവിച്ചു. ഇനി ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണേണ്ടതാണ്.

Please leave your comments in the comment box below after liking this page for all astrological aspects. Please also share the videos on this page to see more new types of videos. So let’s get into the video below.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts to give you this knowledge to others. And don’t forget to pre-record your comments down. Then watch the video and enter the suggestions in your comments. We will always share new astrological knowledge.