അബദ്ധത്തിൽ പോലും തല വടക്കോട്ട് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല

കിടക്കുമ്പോൾ തല യുടെ സ്ഥാനം പ്രത്യേകമായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടോ? വാസ്തുപ്രകാരം ഒരാൾ ശയിക്കുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന ദിശ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കാരണം ഭൂമിയുടേയും ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഭാവലയം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും വാസ്തു അനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും കിടക്കുന്ന ദിശ ഏതു തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരേ പോലെ ആയിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടേയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻറെയും കാഥിക പ്രഭാ വലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഘർഷണം വിപരീതമായ ഫലങ്ങൾ അധിക മണ്ഡലം വ്യത്യസ്തം ആണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തരീതിയിലാണ് അതിൻറെ ഊർജ്ജ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിഗർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

പണ്ടുള്ള പൂർവികർ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗ്രഹനമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഋഷീശ്വരന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള വാസ്തുശാസ്ത്രവും ജ്യോതിഷവും ഒക്കെ മനുഷ്യകുലത്തിൻറെ അവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സമാധാനത്തിനും നല്ല ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മനുഷ്യനെ നന്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം. അത് ഓരോ വീട് പണിയുമ്പോഴും അതിൻറെ സ്ഥലങ്ങൾ വീടിൻറെ നിർമിതിയും അനുസരിച്ച് ഗൃഹപ്രവേശന ശേഷം അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടേയും സന്തോഷ് പൂർണ്ണമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം വളരെ കർശനമായി പ്രയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Please leave your comments in the comment box below after liking this page for all astrological aspects. Please also share the videos on this page to see more new types of videos. So let’s get into the video below.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts to give you this knowledge to others. And don’t forget to pre-record your comments down. Then watch the video and enter the suggestions in your comments. We will always share new astrological knowledge.