പണം വരാൻ ഇനി 7 ഏലക്ക മാത്രം.

നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ധാരാളം ധനം വന്നുചേരും പണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന വളരെ ചെറിയ കർമ്മമുണ്ട് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ധനപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറിക്കിട്ടും. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് ഇതിനായി വേണ്ടത് 7 ഏലക്കായ മാത്രമാണ് ഈ ഏലക്കായ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധനവരവിന് എങ്ങനെ ഇരട്ടിയാക്കാം നമുക്ക് ഭാഗ്യം എങ്ങനെ കൊണ്ടു വരാമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട്. സമയം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇതിനിടയിലുള്ള സമയം ഉപയോഗിക്കരുത് കുളിച്ചു ശുദ്ധിയോട് കൂടി വേണം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് 7 ഏലക്കായ എടുക്കുക കിഴക്കോട്ട് ദർശനം ആയി നിൽക്കുക അതിനു മുൻപ് കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തുക.

ശുദ്ധി വരുത്തിയതിനും ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാവൂ. നമുക്ക് ധാരാളം ധനം വരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം സാമ്പത്തികപരമായ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മോചനം ലഭിക്കണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ കൂടി വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചുവന്ന തുണിയാണ്. ഒരു ചെറിയ ചുവന്ന തുണി ഈ ചുവന്ന തുണിയിൽ 7 ഏലക്ക എടുത്ത് ഇട്ടതിനുശേഷം ഈ ചുവന്ന തുണി മുറക്കെ കെട്ടുക. മുറുക്കെ കെട്ടിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ദീപം കത്തിച്ചുവച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ നിലവിളക്കിൽ ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചതിനുശേഷം ഏകാഗ്രതയിൽ വിളക്കിനു മുൻപിൽ ചമ്മണം പടിഞ്ഞ് ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണം തറയിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ വിളക്കിനു ദർശനമായിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുക.