ഒറ്റത്തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം പമ്പ കടക്കും

വീട്ടിലെ പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യ പൂർണ്ണമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എനർജി കളുടെ തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ എങ്ങോ പോയി മറയും. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കുറയും വീട്ടിലെ ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കുറയും. ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ബിസിനസിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഒക്കെ പൊയ പോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. മനസ്സിന് എപ്പോഴും ആദിയും വ്യാധിയും രോഗദുരിതങ്ങൾ അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇല്ലായ്മ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം.

വീട്ടിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി കളുടെ ആദിക്യം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും ലളിതമായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പച്ചക്കർപ്പൂരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലളിതമായ കാര്യം. അതിനായി ഒരു വലിയ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പനിനീരും കുറച്ച് പച്ച കർപ്പൂരവും പൊടിച്ചെടുക്കുക. അത് രാവിലെ വീടിന് വെളിയിലും വീടിന് അകത്തും സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സാധാരണ വൃത്തിയാക്കുന്നതു പോലെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. ഇനി ഈ വിശദ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

Please leave your comments in the comment box below after liking this page for all astrological aspects. Please also share the videos on this page to see more new types of videos. So let’s get into the video below. Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts to give you this knowledge to others. And don’t forget to pre-record your comments down. Then watch the video and enter the suggestions in your comments. We will always share new astrological knowledge.