ഈ നാളുകാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭാഗ്യം തെളിയുന്നു ഇവർക്ക് ശുക്രൻ അടിക്കും.

നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധികൾ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടല്ല. അതിൻറെ മുഖ്യകാരണം അവരുടെ പുണ്യത്തിന്റെയും കർമ്മഫലത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലം ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത്. ചിലർ ചില സമയങ്ങളിൽ എത്രതന്നെ അധ്വാനിച്ചാലും അവർക്ക് പൂർണ്ണ ഫലസിദ്ധി വന്നുചേരുകയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആകസ്മികമായി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിൻറെ പിന്നിൽ കാരണം ഉണ്ടാകും. അതു മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ പഴി പറഞ്ഞു ജീവിതത്തെ കഴുകിയിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ജീവിതം സുന്ദരമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിന് അനുകൂലമായ ഊർജ്ജം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കർമ്മഫലം അനുകൂലമാകുമ്പോഴും ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം നല്ല രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന സമയത്തും ജീവിതം നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും. അത്തരത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സമയം കൂടി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രഹസ്ഥിതിയും വളരെ അനുകൂലമായി വന്നുചേരുന്ന സമയത്ത് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഗൃഹസ്ഥിതിയുടെയും ജാതകവശാലും ദശാകാലവും അപഹാരവും അനുകൂലമായി വന്നുചേരുന്ന സമയത്ത് മിന്നുന്ന വിജയം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്.