കോടീശ്വരയോഗം തുടങ്ങാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി

നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഔർ ചാനൽ. നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതി ഉണ്ടാകുവാൻ ഭാഗ്യത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ചില എളുപ്പവഴികളിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ സാമ്പത്തികമായ പല പ്രശ്നങ്ങളെ യും മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും നേട്ടവും കൊണ്ടുവരുവാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും മേന്മ ഉണ്ടാകും. ജീവിതവിജയം ഉറപ്പാണ് ഒരു മണി പ്ലാൻറ് പച്ചനിറത്തിലുള്ള പാത്രത്തിൽ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക അത് വളരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ധനവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

രണ്ടാമത്തെ ചലിക്കുന്ന ജലാശയത്തിന്റെ ചിത്രം വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക. അതും വാതിലിന് നേർക്ക് ആളുകൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചാൽ വർദ്ധിക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അലമാരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് വൃത്തിയുള്ള കണ്ണാടി വയ്ക്കുക അത് ധനസ്ഥിതി വർദ്ധിപ്പിക്കും. നാലാമതായി ഒരു അക്വേറിയം വളരെ പ്രധാനമാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ മത്സ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ധനസ്ഥരി ഉയരത്തിൽ എത്തിക്കും. 5 ഒരു കുതിരലാടം വാതിലിനു മുകളിൽ തൂക്കിയിടുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. 6 ഭാഗ്യമുള്ള മുളകൾ വീട്ടിൽ അലങ്കാരത്തിനായി വയ്ക്കുക. അത് ഭാഗ്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുതരും. ഏഴാമതായി വിലപേശതെ ബുദ്ധനെ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ അൽഭുതം കൊണ്ടുവരും.