ഏത് ആഗ്രഹവും സാധ്യമാക്കാം ആരെയും വശീകരിക്കാം.

നമസ്കാരം വളരെ ഏറെ ഗുണകരമായ ഒരു വശീകരണ മാന്ത്രിക താന്ത്രിക വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇതുവെച്ച് നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വശീകരിക്കാം നമ്മുടെ വരുതിയിൽ നിർത്താം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വശീകരണ രീതിയാണ് ഇത് .ഇത് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വശീകരിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് നന്നായി വശീകരിച്ചു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുവാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു താന്ത്രിക മാന്ത്രിക വശീകരണ വിദ്യയാണിത്. ഇത് ചൊവ്വ അതുപോലെ ബുദ്ധൻ വെളി ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം താന്ത്രിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗുണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക.

അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻറെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനായി ആവശ്യം അഞ്ചു ഗ്രാമ്പു ആണ് .അഞ്ചു ഗ്രാമ്പു ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രാമ്പു നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിയർക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളിൽ വിയർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രാമ്പൂ അടങ്ങിയ കവർ വെക്കുക അതിനുശേഷം തുടർച്ചയും മൂന്ന് ദിവസം ഇത് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകണം. അത് മൂന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആരെയാണ് വശീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മളാരെയാണോ നമ്മൾ ആരെയാണോ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചത് ആ ആൾക്ക് ഈ 5 ഗ്രാമ്പു നന്നായി പൊടിച്ചതിനുശേഷം പാലിൽ ചേർത്ത് അയാൾക്ക് നൽകുക.