ഈ ഏലക്ക മാത്രം മതി ആരെയും വശീകരിക്കാൻ

നമസ്കാരം ചെയ്താൽ ഭർത്താവ് പിന്നെ ഭാര്യക്ക് എതിരായി നിൽക്കില്ല. അത് ഭർത്താവായലും കാമുകനായിരുന്നു ആരായാലും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഒരു വ്യക്തിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവിനെ പോലെ നോക്കിക്കോളും ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളും. ഇത് വളരെയേറെ സവിശേഷമായ ഒരു വശ്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. കാരണം ഇത് നല്ലൊരു വശ്യമാണ്. വശ്യം എന്നാൽ ഒരാളെ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കായി വശപ്പേടുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ്. താന്ത്രികം ഒട്ടനവധിയുണ്ട് വശ്യവും ഒട്ടനവധിയുണ്ട് ആര് വേണമെങ്കിലും വശപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. താന്ത്രിക വിദ്യകളിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട്.

നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ഭർത്താവാണെങ്കിലും വഴക്കുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ പരസ്പരം നല്ല സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയുവാൻ വേണ്ടി ഈയൊരു കർമ്മം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. ഭാര്യ ഇത് ചെയ്താൽ ഭർത്താവ് തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിനക്കും അതും ഒരു പാവയെ പോലെ പോലെ. അതല്ല കാമുകിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാമുകൻ തൻറെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നിൽക്കും ഇത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു പാവയെ പോലെ ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു വശ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്.