ഓടിക്കണക്കിന് പണം വന്നു നിറയും അഞ്ചുരൂപ നാണയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

നമസ്കാരം ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് കോടീശ്വരൻ ആകാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം നമ്മൾ ധനവാൻ ആകും. ഈ ഒരു അത്ഭുതകരമായ താന്ത്രിക ത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ വൻ കയറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുവാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകും ഇതിനായി ആവശ്യം ഒരു ചെമ്പ് ഗ്ലാസ്.

അഞ്ചു രൂപ നാണയങ്ങൾ 9 എണ്ണം. അടുത്തത് ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപൊടി ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലോ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലോ ധനവാൻ ആകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് .രാവിലെ 9 മണിക്കും പത്തുമണിക്കും ഇടയിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അതിനു സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ ഞായർ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്കും ഏഴുമണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ശുദ്ധമായ വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു ചെമ്പുഗ്ലാസിൽ നിറക്കുക. മൊത്തത്തിൽ വേണ്ട അതിനു ശേഷം ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപൊടി ഇതിലേക്ക് കലർത്തുക അതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക ഓം ധം നമഹ ഓരോ നാണയവും എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക.