ഏത് ആഗ്രഹം സാധിക്കും മുട്ടയിലേ കൂടോത്രം വഴി.

നമസ്കാരം ആഭിചാരം കൂടോത്രം ഇങ്ങനെ പലരീതിയിലും പലരും പല ശത്രുക്കളും ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ആകാം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ ആകാൻ നമ്മളോട് അസൂയ ഉള്ളവർ ആകാം ഇങ്ങനെ പലരും നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ആഭിചാര പ്രവർത്തികളും കൂടോത്രങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ശാരീരികമായ സാമ്പത്തികമായി തളർത്തുവാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാകാൻ വലിയ വലിയ ആഭിചാരക്രിയകൾ ഒക്കെ ചെയ്ത ചില നേർച്ചകൾ ഒക്കെ നേർന്നു നമുക്കെതിരെ പലരീതിയിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ തകർക്കുക.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കരുത് എന്നതാണ് എന്നാൽ കൂടോത്രം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. കൂടോത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു വിദ്യയാണ് ഇത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതായത് രാത്രി സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചതിനുശേഷം വീടിൻറെ കന്നിമൂല ഭാഗത്തുള്ള മുറിയിൽ കയറുക. കയറിയതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസിൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളം എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു മുട്ടയും വേണം. നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഉണ്ടാകും ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന്. അയാളുടെ പേര് എഴുതിയതിനുശേഷം ഈ മുട്ട ഇടുക നമ്മൾ പതുക്കെ മുട്ട ഇടുക. ഈ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ മുട്ട ഇടുക.