മഹാമാരി പ്രവചിച്ച അത്ഭുത ബാലൻറെ അടുത്ത പ്രവചനം

മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും നാശം വിതച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻറെ ദോഷ ദുരിതങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സാധാരണ ജീവിതം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിനെയൊക്കെ ബാധിച്ച് വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാമാരിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രവചിച്ച 14 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ബാലൻ ജ്യോതിഷ വിശ്വാസികളെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെയും വലിയതോതിൽ അധിശയിപിച്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഈ ബാലൻറെ പുതിയ പ്രവചനം മഹാമാരി പോയി മറിഞ്ഞാലും അതിലും വലുതാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ബാലൻറെ പ്രവചനം. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഹമായി ആരംഭിച്ച എടുത്ത് വളരെയധികം സംശയങ്ങളും ദുരീകരണവും ഒക്കെ അവശേഷിപ്പിച്ചാണ് അതിൻറെ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാമാരിയുടെ ഉത്ഭവവും അതിൻറെ വ്യാപനവും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകർ പഠനം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മഹാമാരിയുടെ ആകാതത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താതിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ആകട്ടെ വലിയ നാശം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

According to a video posted in August 2019, there were waves of social media reports that the epidemic would begin its full-scale outbreak by April 2019, which began in November 2019. Watch the full video to know more about this. Please leave your comments in the comment box below after liking this page for all astrological aspects. Please also share the videos on this page to see more new types of videos. So let’s get into the video below.

Follow this page to get new astrological knowledge. Don’t forget to share posts to give you this knowledge to others. And don’t forget to pre-record your comments down. Then watch the video and enter the suggestions in your comments. We will always share new astrological knowledge.