നൂറുരട്ടി ഐശ്വര്യം കുബേര പ്രതിമ ഈ ദിശയിൽ വെച്ചാൽ

നമസ്കാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാമ്പത്തികമായും നമുക്ക് സമാധാനപരമായി ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കുബേര പ്രതിമ ഈ പറഞ്ഞ ദിശയിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയും വീടുകളിൽ അസ്വലാസിം അതുപോലെ വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ വരുവാൻ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു കുബേര പ്രതിമ ഈ ദിശയിൽ വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴ തന്നെ പെയ്യുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നാണയത്തിന്റെ മുകളിൽ വേണം ഇത്തരം കുബേരന്റെ പ്രതിമകൾ വയ്ക്കാവുന്ന എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ശത്രു ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശത്രു ദോഷങ്ങളെല്ലാം മാറി വീട്ടിൽ സമാധാനം സായാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുകയും സാമ്പത്തികമായി നമുക്ക് എത്ര പ്രശ്നം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധനപരമായി മുന്നിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട അതുപോലെതന്നെ കുബേറിന് പകരം ലൗവിങ്ങ് ബുദ്ധ പടവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് വെക്കാൻ പാടൂ. അതുപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ ലോട്ടറി ഭാഗം തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻറെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഇത് വയ്ക്കുന്നത് ദിശ വളരെ പ്രധാനമാണ് കിഴക്ക് ദിശയിൽ മുഖം വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് വയ്ക്കാൻ. അതുപോലെ വടക്കുശേരിക്ക് മുഖം വരുന്ന രീതിയിലും ഇത് വയ്ക്കാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കിഴക്കശയിലേക്ക് മുഖം വരുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഒക്കെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടതിനുശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ കുബേര പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുക.