ഫോൺ നമ്പർ വശ്യം. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും.

നമസ്കാരം ആരെയും വശീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും എന്തുതന്നെയായാലും സാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നേടുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ വശീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കർമ്മം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട്.

നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈയൊരു താന്ത്രിക വിദ്യകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണിത്. ഇതിനായി ആവശ്യം അഞ്ചു കറുകപ്പട്ടയാണ്. കറുകപ്പട്ടയുടെ തോല് അഞ്ച് കഷ്ണം വേണം. അതുപോലെതന്നെ അല്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം തന്നെ ഇതിനാവശ്യമുണ്ട്.

പച്ച കർപ്പൂരം പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കടയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് രാവിലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാവിലെ ചെയ്തതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന തലയിണയുടെ അടിയിൽ ഇത് വയ്ക്കുക .ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് അല്പം വെള്ള പേപ്പർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും വേണ്ട വെള്ള പേപ്പർ തന്നെ എടുക്കുക.