നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സ് മാറാൻ.

നമസ്കാരം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ കർമ്മത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക ശുദ്ധമായ ജലം ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ചില്ലു ഗ്ലാസിൽ വേണം അത് എടുക്കാൻ. എടുത്തതിനുശേഷം അതിരാവിലെ വേണമെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ. ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയോട് കൂടെ വേണം ചെയ്യുവാൻ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചതിനുശേഷം പൂജാമുറിയിൽ തന്നെ കയറുക അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതസ്ഥർ ആണെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശുദ്ധമായ ഒരിടത്ത് കയറിയിരിക്കുക. ആ അശുദ്ധമായ ജലം എടുത്തതിനുശേഷം നമ്മുടെ തലയ്ക്കു മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഉഴിയുക.

അതായത് നന്നായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ വെള്ളം ഒരു ടേബിളിൽ ടേബിളിൽ വെക്കുക. വെച്ചതിനുശേഷം വീണ്ടും മൂന്നുപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുടയുക കുടഞ്ഞതിനു ശേഷം മൂന്നു കുരുമുളക് എടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ പാദം മുതൽ തല വരെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റുക. നന്നായിട്ട് വട്ടം കറക്കിയതിനു ശേഷം ഇതൊന്നു കിഴക്ക് വർഷത്തെയും ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറ് പടിഞ്ഞാറോട്ടും ഒന്ന് തെക്കുവശത്തേക്കും എറിയുക.

അതിനുശേഷം ആണ് നമ്മുടെ ക്രിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം ഘടകം എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം അല്പം ഭസ്മം എടുത്ത് അതിനുശേഷം വീടിൻറെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നും ചരൽ വാരുക ഒരു ചരൽവാരി അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിനു ശേഷം കുറച്ചു ബസ്മവുമായി നന്നായിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരുടെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചതിനുശേഷം ഭസ്മം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇടുക.