പതിനൊന്നു കുരുമുളക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പണം കൊയ്യാം.

നമസ്കാരം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധ്യമാകുവാൻ ഈ മാന്ത്രിക താന്ത്രിക വിദ്യയുടെ കഴിയും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. വെറും പതിനൊന്ന് കുരുമുളക് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചില കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കണ്ണേർ ദോഷവും നമുക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഭിചാര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശത്രുവിനെ പോലെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രിക താന്ത്രിക വിദ്യയാണെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

അതിനായി വേണ്ടത് നമുക്ക് 11 കുരുമുളകാണ്. 11 കുരുമുളക് ശുദ്ധമായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇടുക. വളരെ ശുദ്ധിയോട് കൂടെ വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ. എന്നാലേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മൂന്നു കുരുമുളക് ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ എടുത്ത് പ്രധാന വാതിലിന് അതായത് പ്രധാന വാതിലിന് നേരെ മുന്നിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ.

കിഴക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് 11 കുരുമുളക് കയ്യിലെടുക്കുക വിഷ്ണു ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഭിചാരക കർമ്മങ്ങളും അതായത് നമുക്കെതിരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആഭിചാര കർമ്മങ്ങളും കണ്ണേറും മാറണേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ഈ 11 കുരുമുളക് എടുത്ത് 11 തവണ തലയിൽ ഉഴിയുക. 11 കുരുമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ 11 കുരുമുളകും എടുത്ത് കയ്യിൽ വച്ച് തലയിൽ ഒഴിയുക എന്നതിനുശേഷം അതിൽ നിന്നും മൂന്നു കുരുമുളക് എടുത്ത് തലയ്ക്കു ആദ്യമേ മൂന്ന് കുരുമുളക് എടുത്ത് തലയ്ക്ക് ഉഴിഞ്ഞതിനുശേഷം തെക്കുവശത്തേക്ക് എറിയുക.