കോടികൾ സമ്പാദിക്കാൻ ഉടൻ ചെയ്യൂ, ഇനി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയെ ഇല്ല.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. പണം വരാൻ അത് വിനിയോഗിക്കാൻ ആർഭാട പൂർണ്ണമായ ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ. പണം വരാൻ പലപല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം തൊഴിൽ ചെയ്യാം സാഹിത്യ രചന നടത്താം സിനിമ നാടകം പോലുള്ള കലാപ്രകടനത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാം. അതുപോലെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാം, ഐടി മേഖലയിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാം, എന്നാൽ ഇത്രയധികം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്.

അധ്വാനിക്കാൻ ഉള്ള മനസ്സുണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ കഷ്ടപ്പെടു. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ പണിക്കു പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ നാടക രചന നടത്തുന്നുണ്ട് സാഹിത്യ രചന നടത്തുന്നുണ്ട് സിനിമാ അഭിനയത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആയി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉള്ളത് കാരണമാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാത്തത് . അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ആ പണം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ ആ പണം നിൽക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പണം ഇരട്ടിയാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് വളരെ ശാശ്വതമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.