വശീകരണം, മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ആഗ്രഹം സാധ്യം.

നമസ്കാരം വളരെ എളുപ്പം ഒരാളെ വശീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം നടിച്ച് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ. നമുക്ക് അയാളെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പെരുമാറി നമ്മുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യം നടത്താൻ ഈ വശ്യപ്രയോഗത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും. ഇതു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യുക വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വശീകരിക്കാം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ വശ്യം ചെയ്യാം. മൂന്നുദിവസം പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ അതിരാവിലെ വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നടക്കും എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുക.

ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വിജയിക്കുമെന്ന പൂർണമായ വിശ്വസിച്ച് അടിയുറച്ച് വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് കർക്കശമായി പറയുന്നവർ ഈ കർമ്മത്തിലൂടെ പ്രണയം സാഫല്യം നേടാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ആവശ്യം ഒരു നാരങ്ങയാണ് ഈ നാരങ്ങ 51 കഷണങ്ങളായി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുറിക്കുക അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും.

ഈ കർമ്മം നമുക്ക് ചെയ്യാം രാവിലെ എന്നോ വൈകീട്ട് ഉച്ചയെന്നോ സമയമില്ല. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി വേണം ചെയ്യാൻ. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിലോ ടോയ്‌ലറ്റിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സമയവും നേരമോ ഒന്നുമില്ല. പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് ഒന്നുമല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്.