ധനസമൃതി വന്നു ചേരും ഘടികാരം വീടിൻറെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ആയാൽ.

ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘടികാരം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ക്ലോക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ക്ലോക്ക് അഥവാ ഗതികാരം നമ്മുടെ വീടിൻറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാൽ അതിന് വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പക്ഷേ സ്ഥാനത്തുള്ള ക്ലോക്ക് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചില ഊർജ്ജ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.

നമുക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പോലും നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്. പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അതിൻറെ കൂടെ ഇതും കൂടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും. ക്ലോക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.