ഇതൊന്നും കാണരുത് രാവിലെ.

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. പലരും രാവിലെ കളി കാണുന്നതിൽ അച്ചെട്ട് കാര്യം ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണരുത് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷിക്ക് അപ്പുറമാണ് പല കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ വീട് തുറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പുറത്തേക്കു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ചില ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും ചില ദിവസം ചീത്തയായിരിക്കും.

ചില ദിവസം പരമ ബോറായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണരുതാത്തത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഗുണം ചെയ്യും. അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും.

എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻറെ ഒരു ഫോട്ടോ അതിൽ നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഒരു എനർജി ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ ഉള്ളംകൈ നിവർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി എങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവുകയില്ല.