100% ഉറപ്പ് എത്ര പിണക്കവും മറന്നിട്ട് തേടി വരും. ശക്തിയേറിയ വശീകരണം.

നമസ്കാരം ഒരു വെറ്റില ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അയാൾക്കും നമ്മളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ താമസിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ അകലുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് അയാളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു വശ്യ കർമ്മം ആണ് ഇത്. ഒരു വെറ്റിലയും ഒരു വെള്ളി രൂപ നാണയവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കർമ്മം ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

അതായത് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ വരുധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമാകും ആകും അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും. നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഈ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. സത്യം മനസ്സിലാക്കുക സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക.

നമ്മളെ വിട്ടു പോയാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തേച്ചിട്ടുപോയാൽ തേച്ചതിന് ഒരു ഫലം കൊടുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ വീണ്ടും നമ്മുടെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ജീവിതാവസാനം വരെ നമ്മളെ നോക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക.