വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല, ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല

നിങ്ങൾ സന്ധ്യയ്ക്ക് വിളക്ക് കത്തി കയറി വീട്ടിൽ അപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു അബദ്ധം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ അബദ്ധം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കാനും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നുചേരുന്നത് എന്നായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

ജ്യോതിഷപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനിയും പുതിയ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി ഈ പേജിലെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കടക്കാം താഴെയാണ് വീഡിയോ.

These things should not be done while the lamp is on, never will it go. Then you can only understand it by watching the video below. Then we can lie down at home and watch the full video and record your comments.