അമാവാസിക്ക് ശേഷം രാഹുവും കേതുവും ഒരുമിക്കുന്നു ഈ നാളുകാർക്ക് അത്ഭുത നേട്ടം

അമാവാസി രാഹു ചൊവ്വ യും ഒരുമിച്ചു ചേരുന്ന ഈ നാളുകാർ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ നാളുകാർ അൽഭുത നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്നുമുതൽ കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ഏതു നക്ഷത്രക്കാർ ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് ജാതകം ആണെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ മുഴുവനായും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുവാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ കാണൂ ഏതു നക്ഷത്രക്കാർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.

ജ്യോതിഷപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനിയും പുതിയ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി ഈ പേജിലെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കടക്കാം താഴെയാണ് വീഡിയോ.

Let us know from today’s video what are the days when New Moon and Rahu and Mars are joined together. These days are going to achieve miraculous achievements from now on. After the new moon, Rahu and Ketu come together and this day is a miraculous achievement.