7 അല്ലി വെളത്തുള്ളി കൊണ്ട് ഏത് ആഗ്രഹവും സാധ്യമാക്കാം

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചനലിൽ ഒരിക്കൽകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പറയുന്നത് 7 വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സാധിക്കാം. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഗ്രഹം സത്യസന്ധമായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ തിരിച്ചടി ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക 7 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു താന്ത്രികവിദ്യ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛന്മാരും പൂർവികരും ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചത് തന്നിട്ടുണ്ടാകാം.

ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം പറഞ്ഞുതരുന്നത് നിങ്ങളുടേ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്തുതന്നെയായാലും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കർമo നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ശുദ്ധിയോടുകൂടി വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അതുതന്നെ അതുപോലെതന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം ഒരു രണ്ടര കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഏതുസമയത്തും നമുക്ക് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാം സമയം ഉജിതം അയത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചെയ്യേണ്ട ദിവസം വെള്ളി ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണം മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുവാൻ ശുഭകരമല്ല എന്നത് ഓർക്കണം വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു 7 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുക്കുക നമുക്കറിയാം വെളുത്തുള്ളിയല്ലി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധ വസ്ത ആയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാര്യം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് വലിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പ്രയാസം ആണ് ബന്ധം അതിൽ കൂടുതൽ വലുതാണ് കൂടൂതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി കാണുക.