7 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ നാളുകാർ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത കേൾക്കും