ഞെട്ടുന്ന പ്രവചനം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ കടങ്ങൾ മാറി ഉടനെ കോടീശ്വരയോഗത്തിലേക്ക്