ഞെട്ടിച്ചു കളയും ഇവർ,കുബേരന് തുല്യമായി വാഴുന്ന ഈ നാളുകാർ കുതിച്ചുയരും100% ഉറപ്പ്