ഈ ജീവികൾ വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ദാരിദ്രവും കടവും ഒഴിയില്ല